Hermetal Makina
Light Dark

Acelem Var

Hızlı bir teklif istiyorum.

Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

  • Anasayfa|
  • Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Hermetal Makina Yedek Parça San. Ve Tic. Ltd. Şti. Bünyesinde Yer Alan Binalardaki Ve Araçlardaki

Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Hermetal Makina Yedek Parça San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.  

Bina ve işyerlerimiz içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, bina içi ve kat koridorlarında ve şirketimize ait araçlarda güvenlik kamerası vasıtasıyla, bina ve kişilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü ve ses kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Hermetal Makina Yedek Parça San. Ve Tic. Ltd. Şti.nin bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

            Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre Hermetal Makina Yedek Parça San. Ve Tic. Ltd. Şti.nin Topçular Mahallesi, İncirlik Sokak, No:16/A Eyüpsultan/İSTANBUL adresine yazılı olarak ya da hermetal@hs02.kep.tr adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

Hermetal Makina Hermetal Makina Hermetal Makina Hermetal Makina Hermetal Makina Hermetal Makina Hermetal Makina Hermetal Makina
Hermetal Makina Hermetal Makina

Blog