Hermetal Makina
Light Dark

Acelem Var

Hızlı bir teklif istiyorum.

Ziyaretçiler için Aydınlatma Metni

  • Anasayfa|
  • Ziyaretçiler için Aydınlatma Metni

Ziyaretçiler için Aydınlatma Metni

 

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.  

A. Veri Sorumlusunun Kimliği:

Şirketimizin faaliyetleri gereği işlenen kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu Hermetal Makina Yedek Parça San. Ve Tic. Ltd. Şti.dir.

B. İşlenen Kişisel Veriler Ve İşlenme Amaçları:

Şirketimiz tarafından, şirketimize ziyarete gelen misafirlerimizin;

- Kimlik Verileri: Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Pasaport Bilgisi (Yalnız Yabancı Ziyaretçilerin)

-İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayet Takibi amaçlarıyla işlenmektedir.

C. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebebi:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan; veri sorumlusunun meşru menfaati ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

D. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel veriler, ziyaretçi defterine kaydedilmesi şeklinde otomatik olmayan yöntemle işlenmektedir.

E. Kişisel Verilerin Aktarımı:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan hukuki sebeplere dayalı olarak işlenen kişisel veriler, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

F. İlgili Kişilerin Hakları:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

G. Veri Sorumlusuna Başvuru:

Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre Hermetal Makina Yedek Parça San. Ve Tic. Ltd. Şti.nin Topçular Mahallesi, İncirlik Sokak, No:16/A Eyüpsultan/İSTANBUL adresine yazılı olarak ya da hermetal@hs02.kep.tr adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.    

Hermetal Makina Hermetal Makina Hermetal Makina Hermetal Makina Hermetal Makina Hermetal Makina Hermetal Makina Hermetal Makina
Hermetal Makina Hermetal Makina

Blog